Meny

Oslo & Innlandet

Samling 1. Barn og foreldre med minoritetsbakgrunn

Sted:
Gruppe A: Scandic Victoria Lillehammer, Nymosvingen 3
Gruppe B: Scandic Asker, Askerveien 61
Dato:
Gruppe A: 30.-31. januar 2024 (Sted: Lillehammer)
Gruppe B: 1.-2. februar 2024 (sted: Asker)

Sentrale temaer for samlingen er migrasjonsprosesser, kulturbegrepet og kulturforskjeller, minoritets-majoritetsrelasjoner og tillit samt barnesyn og barneoppdragelse i ulike kulturer.

Samling 2. Interkulturell kompetanse i barnevernsfaglig arbeid

Sted:
Gruppe A: Scandic Victoria Lillehammer, Nymosvingen 3
Gruppe B: Scandic Asker, Askerveien 61
Dato:
Gruppe A : 23.-24. april 2024 (Sted: Lillehammer)
Gruppe B: 25.-26.april 2024 (sted: Asker)

Vi vil her særlig legge vekt på det kommunikative møtet og samhandlingen mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Sentrale tema her vil være verbal og nonverbal kommunikasjon, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, holdninger, profesjonsetikk og brukermedvirkning i det interkulturelle møtet. I denne samlingen vil vi også ta for oss barnets beste i den internasjonale diskusjonen

Samling 3. Sårbarhet og myndiggjøring i et minoritetsperspektiv

Sted:
Gruppe A: Scandic Victoria Lillehammer, Nymosvingen 3
Gruppe B: Scandic Asker, Askerveien 61
Dato:
Gruppe A : 22.-23. oktober 2024 (Sted: Lillehammer)
Gruppe B: 24.-25. oktober 2024 (sted: Asker)

Temaer som vil bli vektlagt på denne samlingen er vold, overgrep og sosial kontroll med særlig søkelys på resiliensperspektiver. Samlingen vil også tematisere samarbeid om barnevernstiltak.

Detaljert program vil bli publisert her i forkant av samlingen.