Meny

Oslo

Samling 1. Barn og foreldre med minoritetsbakgrunn

Sted: Scandic Asker, Askerveien 61
Dato:
Gruppe A : 3.-4. september 2020
Gruppe B: 8.-9. september 2020
Gruppe C: 10.-11. september 2020

Sentrale temaer for samlingen er migrasjonsprosesser, kulturbegrepet og kulturforskjeller, minoritets-majoritetsrelasjoner og tillit samt barnesyn og barneoppdragelse i ulike kulturer.

Samling 2. Interkulturell kompetanse i barnevernsfaglig arbeid

Sted: Zoom
Dato:
Gruppe A : 26.-27. november 2020
Gruppe B: 1-2. desember 2020
Gruppe C: 3.-4. desember 2020

Vi vil her særlig legge vekt på det kommunikative møtet og samhandlingen mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Sentrale tema her vil være verbal og nonverbal kommunikasjon, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, holdninger, profesjonsetikk og brukermedvirkning i det interkulturelle møtet. I denne samlingen vil vi også ta for oss barnets beste i den internasjonale diskusjonen

Samling 3. Sårbarhet og myndiggjøring i et minoritetsperspektiv

Sted: Zoom
Dato:
Gruppe A : 8.-9. april 2021
Gruppe B: 13.-14. april 2021
Gruppe C: 15.-16. april 2021

Temaer som vil bli vektlagt på denne samlingen er vold, overgrep og sosial kontroll med særlig søkelys på resiliensperspektiver. Samlingen vil også tematisere samarbeid om barnevernstiltak.